Szkoła

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

KlasaPrzedmioty rozszerzone w oddzialePrzedmioty punktowane w świadectwie ukończenia gimnazjum

Ia

klasa mundurowa: policyjna

język angielski, geografia

oraz do wyboru jeden z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie/j.polski/matematyka/chemia;

język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia,

Ib 

klasa mundurowa: 

służba wojskowa i pożarnicza

język angielski, geografia

oraz do wyboru jeden z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie/j.polski/matematyka/chemia;

język polski, matematyka język obcy obowiązkowy, geografia,

Ic

klasa (integracyjna)

humanistyczna

język angielski, historia

oraz do wyboru jeden z przedmiotów:

wiedza o społeczeństwie/j.polski;

język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, historia,

Id

klasa (integracyjna)

innowacja pedagogiczna:

kosmetologia z elementami 

fizjoterapii

język angielski, biologia

oraz do wyboru jeden z przedmiotów: chemia/geografia/ matematyka/

język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;

Ie

klasa integracyjna 

innowacja pedagogiczna:

bezpieczeństwo i obsługa pasażerów

język angielski, geografia

oraz do wyboru jeden z przedmiotów: j.polski/matematyka/wiedza o społeczeństwie.

język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia

Języki obce przewidziane dla poszczególnych oddziałów:

Ia - język angielski (kontynuacja), język niemiecki/j. rosyjski (od podstaw)

Ib - język angielski (kontynuacja), język niemiecki/j.rosyjski (od podstaw)

Ic - język angielski (kontynuacja), język francuski/j. rosyjski (od podstaw)

Id - język angielski (kontynuacja), język rosyjski/j. niemiecki (od podstaw)

Ie - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki/j.rosyjski (od podstaw)

KLASA 1a, 1b  MUNDUROWA

Innowacja z programem obejmującym rozwijanie umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, zasady walki wręcz, orientacji w terenie, zajęcia na strzelnicy. Przygotowanie do świadomego wyboru pracy w służbach mundurowych. Organizujemy zajęcia sprawnościowo-obronne, obozy szkoleniowe i surwiwalowe. Współpracujemy z Policją, Wojskiem, Strażą Miejską i Strażą Pożarną.

KLASA 1c HUMANISTYCZNA (integracyjna)

Oferta edukacyjna skierowana do zainteresowanych współpracą z mediami. Stwarza możliwość rozwijania pasji teatralnej i dziennikarskiej poprzez publikowanie artykułów na ogólnopolskim portalu dziennikarskim Young Face TV

KLASA 1d (integracyjna)

Innowacja ,,Edukacja dla zdrowia: kosmetologia z elementami fizjoterapii”

Młodzież uczęszczająca do tej klasy obok realizacji standardowej podstawy kształcenia ogólnego zdobywać będzie wiadomości o zdrowym stylu życia, pielęgnacji zdrowia i urody, poszerzone o kosmetologię oraz fizjoterapię i dietetykę. Innowacja realizowana w klasie prozdrowotnej zakłada ścisłą współpracę z instytucjami zajmującymi się zarówno ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, fizjoterapią, ratownictwem medycznym, ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, jak i kształceniem kadr dla służby zdrowia oraz kosmetologii. W ramach podpisanego porozumienia klasa prozdrowotna objęta jest patronatem Katedry Kosmetologii  Wydziału   Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. W ramach realizacji innowacji współpracujemy także z Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości Wydziału Ekonomicznego UTH, CEE, RCKiK , MSCDN, PSSE, Natur House i innymi instytucjami zajmującymi się w sposób bezpośredni i pośredni problematyka prozdrowotną.

KLASA 1e (integracyjna)

Innowacja ,,Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów”

Młodzież uczęszczająca do tej klasy obok realizacji standardowej podstawy kształcenia ogólnego zdobywać będzie wiedzę i umiejętności z zakresu: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w środkach transportu lotniczego, zapozna się z środkami transportu lotniczego eksploatowanymi w ruchu pasażerskim, pozna sztukę wizażu i autoprezentacji, nabędzie umiejętności obsługi klienta w ruchu lotniczym, zapozna się z zasadami przewozu osób i bagażu, jak również procedurami awaryjnymi. Program nauczania został tak skonstruowany, aby umożliwić absolwentom tej klasy przyszły rozwój zawodowy zarówno w obsłudze naziemnej jak i zawodzie stewarda i stewardessy. Dodatkowo, uczniowie będą uczyć się języków obcych o zwiększonej liczbie godzin lekcyjnych. Program nasz przewiduje również zajęcia kondycyjno-sprawnościowe na basenie.

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

 

Rekrutacja zasadnicza

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

       od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00.

 • Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

           od 15 czerwca od godziny 10:00 do 19 czerwca do godziny 16:00.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum       i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum):

           od 22 czerwca od godziny 12:00 do 27 czerwca do godziny 16:00.

 • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

   od 10 maja do 6 lipca

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia:

       6 lipca godzina 12:00.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

           od 6 lipca od godziny 12:00 do 12 lipca do godziny 10:00.

 • Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

   12 lipca godzina 16:00.

Rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

           od 13 lipca od godziny 8:00 do 16 lipca do godziny 16:00.

 • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

           od 13 lipca do 28 sierpnia.

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

     29 sierpnia godzina 12:00.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

   od 29 sierpnia od godziny 12:00 do 30 sierpnia do godziny 16:00.

 • Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

          31 sierpnia godzina 12:00.

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu na rok szkolny 2018/2019

 1. Zasady rekrutacji uczniów do XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Radomiu określone są na podstawie:
  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjum
  2. Zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
 2. Do klasy pierwszej XI LO przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz wybranego przedmiotu,
  2. liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  3. liczba punktów możliwych do uzyskania za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  4. liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia w konkursach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  5. liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 4. W rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego, wybranego przedmiotu oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
   Wynik przedstawiony w procentach z:
   - języka polskiego,
   - historii i wiedzy o społeczeństwie,
   - matematyki,
   - przedmiotów przyrodniczych,
   - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
   Mnoży się przez 0,2;
  2. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt;
  3. sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i wybranego przedmiotu wskazanego przez szkołę:
   18 pkt - ocena: celujący
   17 pkt - ocena: bardzo dobry
   14 pkt - ocena: dobry
   8 pkt - ocena: dostateczny
   2 pkt - ocena: dopuszczający
  4. sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

  za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie e), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy integracyjnej, w przypadku uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Podanych kryteriów nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.