Szkoła

Zadania XI Liceum Ogólnokształcącego

„Zadania XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu”

- I -

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie Oświaty, w szczególności:
  1. możliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły w zakresie:
   • opieki zdrowotnej,
   • opieki socjalnej,
   • bezpieczeństwa,
  5. umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
   • organizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek itp.,
   • organizowanie lekcji religii, etyki zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców i uczniów,
  6. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
   • pedagoga szkolnego,
   • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   • psychologa szkolnego,
  7. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie poprzez:
   • koła zainteresowań,
   • indywidualizację pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  8. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.
 2. Szczegółowy sposób realizacji zadań wynikających z ustawy a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych określa Program Wychowawczy oraz plan działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły opracowywany na każdy rok szkolny.

- II -

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:
  1. podczas lekcji przewidzianych tygodniowym rozkładem zajęć opiekę sprawuje nauczyciel przedmiotu,
  2. jeśli młodzież nie ma lekcji z powodu nieobecności nauczyciela przedmiotu, dyrekcja powierza nadzór nad grupą uczniów innemu nauczycielowi,
  3. podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach szkolnych zgodnie z harmonogramami umieszczonymi na widocznym miejscu,
  4. podczas zajęć pozalekcyjnych nadzór nad uczniami roztacza wychowawca lub powołany do tego nauczyciel.
 2. W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę obowiązują następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami:
  1. w miejscowości będącej siedzibą szkoły jeden opiekun przypada na trzydziestu uczniów,
  2. na wycieczce poza miejscowością, w której znajduje się szkoła, jeden opiekun przypada na piętnastu uczniów,
  3. na wycieczce w górach oraz na wycieczce zagranicznej jeden opiekun przypada na dziesięciu uczniów,
  4. szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a w szczególności nad uczniami z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku.
 3. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej szkoła udziela zapomóg z funduszu Rady Rodziców, bądź przyznaje stypendia w miarę posiadanych środków.

- III -

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor szkoły dba o to, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.
 3. Uczniowie i rodzice mogą występować do dyrektora szkoły z umotywowanym na piśmie wnioskiem o zmianę wychowawcy, a dyrektor po zbadaniu zasadności wniosku winien podjąć odpowiednią decyzję.
ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.