Szkoła

Wewnątrzszkolny system oceniania

„Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów” w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 27.02.2003r. ze zmianami uchwalonymi 16.01.2004r. oraz 12.10.2004r. (tekst jednolity po zmianach).

§1. Postanowienia ogólne

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele w szkole, ustalając oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

Istota i cel oceniania

Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§2. Ocenianie wewnątrzszkolne w XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali o której mowa §4.1 i §13,
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zostały opracowane na podstawie:

 • szczegółowych kryteriów opracowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • zasad zwalniania z niektórych przedmiotów i obniżania wymagań w stosunku do niektórych uczniów,
 • kryteriów wymagań wg B. Niemierki.

§3. Sylwetka absolwenta XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

Punktem wyjścia dla ustalenia postępów ucznia jest opis pożądanej sylwetki ukształtowanej w procesie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, domu rodzinnego i szeroko rozumianego środowiska. Wszystkie działania powinny służyć wypracowaniu przez wychowanka harmonii jego sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej, moralnej i duchowej, czyli osiągnięciu dojrzałej osobowości.

Dojrzałą osobowością cechuje się wychowanek, który: posiada poczucie własnej wartości, umie porozumiewać się i współdziałać z innymi osobami, potrafi planować własny rozwój z uwzględnieniem sprawności umysłowych i zainteresowań, radzi sobie z poszukiwaniem i wykorzystaniem informacji, umie negocjować, odnosi wiedzę do praktyki, potrafi hierarchizować wartości, dokonywać wyboru, rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. W swoim postępowaniu kieruje się uniwersalnymi zasadami etyki. Umie obcować z przyrodą, dba o ochronę dziedzictwa kulturowego i jego pomnażanie, posiada przygotowanie do pełnienia ról rodzicielskich i zawodowych. Wychowanka o dojrzałej osobowości cechują: miłość i szacunek do Ojczyzny, symboli narodowych i religijnych, przestrzeganie obowiązujących norm postępowania, dbałość o dobre imię szkoły, sumienność w wykonywaniu obowiązków, aktywność i kreatywność w działaniu, dbałość o zdrowie, odporność na wpływy negatywnych zjawisk, tolerancja, uczciwość i prawdomówność, kultura osobista (dbałość o swój wygląd i kulturę słowa, troska o słabszych, życzliwy stosunek wobec innych osób, poszanowanie dla cudzej godności) oraz permanentne doskonalenie.

§4. Szkolne rozwiązania w zakresie oceniania wyników w nauce

Tryb oceniania i skala ocen

Lista zajęć edukacyjnych prowadzonych w poszczególnych klasach XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica zawartych w planie nauczania dla poszczególnych typów szkół stanowi podstawę do semestralnego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania świadectw promocyjnych.

Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o różnej długości kalendarzowej, ale porównywalnym wypełnieniu zajęciami. Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą przerwę w nauce (ferie zimowe), a semestr II – radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.

Konkretne daty posiedzeń rad klasyfikacyjnych są ustalone na początku każdego roku szkolnego.

Nauczyciele XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji końcowej)

a) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń , który posiadł umiejętności i wiadomości wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych; osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych.

Ocena odpowiada wymaganiom wykraczającym: obejmującym pozaprogramowe elementy treści:

 1. Wykraczające trudności poza szczebel szkoły.
 2. Szczególnie złożone i oryginalne.
 3. Twórcze naukowo.
 4. Wąsko specjalistyczne.
 5. Pozbawione bezpośredniej użyteczności w przedmiocie szkolnym.
 6. Pozbawione bezpośredniej użyteczności w działalności pozaszkolnej ucznia.

b) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował w pełni umiejętności i wiadomości trudne, określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadane umiejętności do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

Ocena odpowiada wymaganiom dopełniającym: obejmującym elementy treści:

 1. Trudne do opanowania.
 2. Złożone i nietypowe.
 3. Występujące w wielu równoległych ujęciach.
 4. Wyspecjalizowane.
 5. O trudno przewidywanym zastosowaniu.
 6. Mało użyteczne w pozaszkolnej działalności uczniów.

c) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu umiarkowanym wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie oraz nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ocena odpowiada wymaganiom rozszerzającym: obejmującym elementy treści:

 1. Umiarkowanie przystępne.
 2. Bardziej złożone, mniej typowe.
 3. W pełnym stopniu hipnotyczne.
 4. Przydatne, ale niezbędne na danym etapie kształcenia.
 5. Przydatne, ale niezbędne na wyższych etapach kształcenia.
 6. Pośrednio użyteczne w działalności pozaszkolnej ucznia.


d) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu.

Ocena odpowiada wymaganiom podstawowym obejmującym elementy treści:

 1. Najbardziej przystępne.
 2. Najprostsze i najbardziej uniwersalne.
 3. Najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodowe.
 4. Niezbędne na danym etapie kształcenia.
 5. Niezbędne na wyższych etapach kształcenia.
 6. Bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.


e) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu niewielkim wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych.

Ocena odpowiada wymaganiom koniecznym: obejmującym elementy treści podstawowej, które mogą świadczyć o możliwości opanowania pozostałych elementów tej treści. Stanowią je elementy:

 1. Najłatwiejsze.
 2. Najczęściej stosowane.
 3. Nie wymagające większych modyfikacji.
 4. Niezbędne do uczenia się ogółu podstawowych wiadomości.
 5. Niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności.
 6. Praktyczne.


f) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia podstawowych oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednio opanowanie kolejnych treści danego przedmiotu i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych; uczeń nie jest w stanie rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności.

2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1) cząstkowe - określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania; dopuszcza się przy tego typu ocenach „+”, „-„ ; ( np.+3, -4) a także dodatkowe zapisy w dzienniku lekcyjnym (nb. - nieobecność ucznia na pracy klasowej np. – nieprzygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych)

2) okresowe i roczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny).

Stopnie te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi powinni przedstawiać uczniom nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania.

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Jawność ocen

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4. Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów

1) formy i narzędzia

 • prace pisemne (sprawdziany, testy, klasówki)
 • wypowiedzi ustne (rozmowy, dyskusje)
 • ciche czytanie ze zrozumieniem (opracowane pytania, problemy do testów)
 • test
 • ćwiczenia praktyczne – obserwacja ucznia w różnych sytuacjach podczas pracy w grupach, prezentacji wytworów, dyskusji

2) częstotliwość

 • po opracowanym dziale
 • na koniec semestru
 • w miarę potrzeb

3) zasady

 • semestralny harmonogram sprawdzianów podany do wiadomości uczniów
 • zapoznanie uczniów z zakresem materiału objętego sprawdzianem ( na tydzień przed sprawdzianem)
 • podanie kryteriów do każdego narzędzia badania wyników
  do 40 % poprawnych odpowiedzi - niedostateczny
  41 % - 50 % - „ - - dopuszczający
  51 % - 70 % - „ - - dostateczny
  71 % - 90 % - „ - - dobry
  91 % - 96 % - „ - - bardzo dobry
  97 % i powyżej -  poprawnych odpowiedzi - celujący
 • określenie terminu sprawdzenia i oddania prac ( max 14 dni).

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 §5. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach:

 1. Uczniowie
  1. ustna informacja o umiejętnościach i brakach
  2. pisemna np. w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku ucznia
  3. recenzje prac pisemnych
  4. prezentacje osiągnięć (gazetki, wystawki)
 2. Rodzice
  1. informacje w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach ucznia
  2. kontakty indywidualne w zależności od potrzeb
  3. wywiadówki min. 3 razy w roku
  4. dyżury nauczycieli przedmiotów ( konsultacje indywidualne)
  5. listy pochwalne, gratulacyjne
 3. Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych przedmiotów powinny być zapowiadane uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem (nie może być więcej niż 3 prace tygodniowo chyba, że klasa się na to zgodzi). Kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy.
 4. Wychowawca klasy na miesiąc przed radą klasyfikacyjną (półroczną lub roczną) informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (wezwania rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły w celu pisemnego potwierdzenia zagrożeń, informacja w dzienniczku ucznia potwierdzona przez rodziców); natomiast na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej (półrocznej lub rocznej) uczeń informowany jest o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. W tym terminie nie mogą odbywać się prace pisemne, ani ustne sprawdzanie wiadomości czy umiejętności uczniów przez nauczycieli.

§6. Dostosowanie wymagań

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 4. Kryteria ocen powinny być na tyle elastyczne, aby uwzględniać zdolności poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy.
 5. Wymagania na poszczególne oceny powinny uwzględniać trudności w uczeniu się niektórych uczniów (zaburzenia funkcji słuchowych, myślenia, mówienia, czytania, pisania, liczenia).
 6. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej warunki zwalniania ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki z drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§7. Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. Uczeń XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej trzy oceny cząstkowe z danego przedmiotu i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia, wraz z podaniem przyczyn. Podstawą klasyfikowania ucznia jest jego obecność na przynajmniej połowie zajęć z danego przedmiotu.
 2. Uczeń jest nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych (nieobecność usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona) przekraczających 51 % czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Uczeń, w przypadku którego nie zostały spełnione warunki niezbędne do sklasyfikowania go na prośbę własną lub rodziców przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu (lub przedmiotów) w jednym z dwóch terminów: po I semestrze do końca lutego, a po semestrze II do 30 czerwca. Uczeń nie klasyfikowany po I semestrze, może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu. Uczeń nie sklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza klasę.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, oraz uczeń zmieniający profil szkoły w ramach różnic programowych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
 7. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali przyjętej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz oceny z zachowania.
 8. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w kalendarzu roku szkolnego Zespołu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.
 9. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 10. Ocena roczna z danego przedmiotu koresponduje z oceną śródroczną (wystawiając ocenę na koniec roku, należy brać pod uwagę ocenę śródroczną – wystawioną za I semestr).
 11. Uczeń, któremu wyznaczono nauczanie indywidualne, klasyfikowany jest wg tych samych zasad jak pozostali uczniowie szkoły.
 12. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 §8. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §9.
  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły.
  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Wychowawca klasy zawiadamia rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o terminie egzaminu poprawkowego.
 3. Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy prowadzone są wg następującego trybu:
  1. egzamin składa się z części pisemnej i ustnej (z wyjątkiem egzaminu z informatyki lub technologii informacyjnej, w-fu, z których
  2. egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych).
  3. egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  4. w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny wchodzą:
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminator
   • nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji
  5. w skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
   • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§9. Egzamin sprawdzający z zajęć edukacyjnych i zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2. lit. a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. psycholog,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1\ lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §8. ust. 1.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
   1. skład komisji,
   2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 lit a,
   3. zadania (pytania sprawdzające),
   4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. skład komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. wynik głosowania,
   4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
  3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1\, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

§10. W celu poprawy niezadowalających wyników nauczania wprowadza się następujące rozwiązania:

 • kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne,
 • organizowanie w miarę możliwości i potrzeb zespołów wyrównawczych,
 • spotkania terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 • pedagogizacja rodziców,
 • indywidualne rozmowy wychowawcy (pedagoga, nauczyciela przedmiotu) z rodzicami i uczniami

Ocenę z praktyk zawodowych ustala opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyki zawodowe.

§11. Punktowy system oceniania

 1. Nauczyciel może stosować punktowy system oceniania.
 2. Postanowienia szczegółowe zasad prowadzenia punktacji:
  1. Na początku roku szkolnego nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów ze szczegółowymi zasadami punktacji ze swojego przedmiotu.
  2. Nauczyciel ustala maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w danym okresie oraz informuje uczniów o ilości punktów możliwych do zdobycia za odpowiedzi ustne, prace pisemne, aktywność na lekcji, prace domowe itp.
  3. Nauczyciel ustala liczbę punktów przewidzianych do uzyskania określonej oceny okresowej zgodnie z przyjętymi kryteriami zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną.
   1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który przekroczył o 10 % liczbę punktów przewidzianych na ocenę bardzo dobrą.
   2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał liczbę punktów odpowiadającą od 91 % do 100 % wiadomości programowych.
   3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał liczbę punktów odpowiadającą od 71% do 90 % wiadomości.
   4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał liczbę punktów odpowiadającą od 51% do 70% wiadomości.
   5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który uzyskał liczbę punków odpowiadającą od 41% do 50% wiadomości.
   6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał liczbę punktów odpowiadającą od 0% do 40% wiadomości.
  4. W przypadku, gdy uczeń nie był obecny na pracy pisemnej z przyczyn usprawiedliwionych ma obowiązek napisania tej pracy w terminie późniejszym, nie przekraczającym jednak okresu dwu tygodni od chwili przyjścia do szkoły.
  5. Uczeń, który z pracy pisemnej otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość jej poprawy w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
  6. Każdy uczeń w danej klasie oceniany punktowym systemem oceniania powinien mieć taką samą liczbę kolumn punktacyjnych. Brak punktów w danej kolumnie zaznacza się cyfrą „0”.
  7. Zasady punktacji z poszczególnych przedmiotów powinny być odnotowane dla celów informacyjnych w dziennikach lekcyjnych.

§12. Prawa i obowiązki ocenianych w przypadku ustalenia stopnia z naruszeniem zasad oceniania

 1. Uczeń ma prawo do:
  • znajomości, jawności ocen,
  • uzasadnienia oceny,
  • znajomości rozporządzenia MENiS o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,
  • możliwości odwołania się od oceny do dyrektora szkoły (egzamin sprawdzający),
  • wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,
 2. Uczeń ma obowiązek:
  • stawić się na egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający ,
  • przygotować się do tych egzaminów,
 3. 3. Prawa rodziców
  Rodzice mają prawo do:
  • jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
  • bieżącej informacji o postępach dziecka w nauce,
  • odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny,
  • wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka,
  • informacji o wymaganiach szkoły.
 4. Prawa nauczyciela
  Nauczyciele mają prawo do:
  • zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,
  • udziału w egzaminie klasyfikacyjnym, poprawkowym, sprawdzającym i przygotowaniu do nich zadań,
  • obrony swej opinii,
  • uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.

§13. Ocenianie zachowań uczniów w XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu

 1. Postanowienia ogólne
  Śródrocznej i rocznej oceny zachowania uczniów dokonuje wychowawca klasy zgodnie ze skalą: „ wzorowe”, „bardzo dobre”, „dobre”, „poprawne”, „nieodpowiednie”, „naganne” biorąc pod uwagę:
   1. własne spostrzeżenia,
   2. ustne i pisemne opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów (przy czym wniosek o wystawienie oceny „nieodpowiedniej” powinien być sformułowany na piśmie i umotywowany),
   3. opinie zgłoszone wychowawcy przez innych uczniów rodziców, pracowników szkoły, osoby spoza szkoły,
   4. poufną pisemną samoocenę ucznia złożoną na 10 dni przed klasyfikacją (samoocena ma być odniesiona do opisu sylwetki charakteryzującej się dojrzałą osobowością).
 2. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów o zasadach oceniania na pierwszej lub drugiej godzinie wychowawczej we wrześniu, a rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 3. Ocena zachowania jest jawna. Uczeń i rodzice mają prawo znać jej uzasadnienie. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
 4. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o proponowanej ocenie zachowania na ostatniej lekcji wychowawczej poprzedzającej klasyfikacyjną radę pedagogiczną kończącą semestr I (ocena śródroczna) i ostatniej lekcji wychowawczej poprzedzającej klasyfikacyjną radę pedagogiczną kończącą rok szkolny (ocena końcoworoczna).
 5. O ocenie zachowania powiadamia się rodziców (opiekunów prawnych) poprzez zapis w dzienniczku ucznia umieszczony obok ocen za postępy edukacyjne. Dzienniczek wręcza się podczas zebrania z rodzicami, które odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym. rodzice nieobecni na zebraniu zobowiązani są osobiście odebrać dzienniczek od wychowawcy, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z oceną zachowania dziecka.
 6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
   1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
   2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§14. Dokumentowanie oceny

Ocena zachowania udokumentowana jest wpisem do arkusza ocen.

W przypadku uzyskania przez ucznia oceny „nagannej” z zachowania przez dwa następujące po sobie semestry, rodzice ucznia zobowiązani są do skontaktowania się z pedagogiem szkolnym, który wspólnie z nimi i wychowawcą (a w razie potrzeby psychologiem) ustali na piśmie plan działań służący poprawie zachowania ucznia i modyfikacji jego postaw w następnym semestrze. W przypadku braku poprawy o fakcie tym wychowawca powiadamia dyrekcję. Dyrekcja może wystąpić z wnioskiem do rodziców o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub z wnioskiem do rady pedagogicznej o skreślenie go z listy uczniów.

§15. Ogólne kryteria ocen zachowania

I. Ogólne zasady oceny zachowania ucznia.

 1. Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Obowiązuje punktowy system oceniania zachowania.
 3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
  3. dbałość o honor i tradycję szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. praca na rzecz innych,
  7. dbałość o własny rozwój intelektualny i społeczny,
  8. aktywność społeczną postawa wobec nałogów i uzależnień,
  9. frekwencja
 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy
  w oparciu o punktowy system oceniania zachowania na podstawie:
  1. liczby punktów zdobytych przez ucznia w czasie semestru/roku szkolnego,
  2. samooceny ucznia.
 5. Wychowawca przedstawia ustaloną ocenę z zachowania na lekcji wychowawczej przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, uzasadnia ją na podstawie kryteriów.
 6. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania:
  1. wzorowa (wz),
  2. bardzo dobra (bdb),
  3. dobra (db),
  4. poprawna (pop),
  5. nieodpowiednia (ndp),
  6. naganna (ng).
 7. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
  300 pkt. i więcej – zachowanie wzorowe *
  230 – 299 pkt. – zachowanie bardzo dobre **
  150 – 229 pkt. – zachowanie dobre ***
  75 – 149 pkt. – zachowanie poprawne
  1 – 74 pkt. – zachowanie nieodpowiednie
  0 pkt. i mniej – zachowanie naganne
  * jeżeli uczeń uzyskał 40 punktów ujemnych, to nie może otrzymać oceny wzorowej, pomimo uzyskania odpowiedniej liczby punktów odpowiadającej tej ocenie
  ** jeżeli uczeń uzyskał 60 punktów ujemnych, to nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, pomimo uzyskania odpowiedniej liczby punktów odpowiadającej tej ocenie
  *** jeżeli uczeń uzyskał 80 punktów ujemnych, to nie może otrzymać oceny dobrej, pomimo uzyskania odpowiedniej liczby punktów odpowiadającej tej ocenie
 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 9. W szczególnych przypadkach podczas rady klasyfikacyjnej wychowawca może ocenić ucznia w oparciu o kryterium nie wynikające bezpośrednio z obowiązującego systemu oceniania, ale tylko po uzgodnieniu swej decyzji z Radą Pedagogiczną.
 10. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów/uwag do „zeszytu uwag” do końca każdego miesiąca.
 11. Wychowawca klasy ma obowiązek z początkiem każdego miesiąca podsumować punkty za miesiąc poprzedni (uwzględniając punkty za frekwencję), wpisać je do dziennika w rubryce „Zachowanie” i podać do wiadomości uczniów.
 12. Ocena roczna wyznaczana jest z liczby punktów, którą uczeń zdobędzie w drugim semestrze, uwzględniając ocenę z zachowania w semestrze pierwszym w następujący sposób: za zachowanie wzorowe uczeń otrzymuje +30, za bardzo dobre +20, za dobre +10, za poprawne 0, za nieodpowiednie -20, a za naganne -30.
 13. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów, co odpowiada ocenie dobrej
 14. Szczegółowe ustalenia dotyczące samooceny ucznia:
  1. uczeń ocenia się raz w semestrze, przed klasyfikacją końcową,
  2. każdy uczeń ma do dyspozycji od –10 do +10 punktów,
  3. wychowawca ma obowiązek uwzględnić tę liczbę punktów w ocenie końcowej.
 15. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
  1. o ocenę wyższą może ubiegać się uczeń, który nie przekroczył liczby punktów ujemnych uniemożliwiających uzyskanie danej oceny z zachowania (punkt 6),
  2. wychowawca określa warunki konieczne do spełnienia przez ucznia, a ich realizacja musi być ukończona nie później niż 3 dni przed klasyfikacją roczną,
  3. uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, jeśli wypełni wszystkie warunki, a poprawa zachowania będzie wyraźna oraz nauczyciele i uczniowie danej klasy nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę.
 16. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 17. Uczeń, który uzyskał oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.
 18. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 19. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy trzeciej nie kończy szkoły.

II.Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:

Lp

Działanie ucznia podlegające ocenie „NA PLUS”

Ilość pkt.

Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

1

Frekwencja powyżej 99% (raz na semestr)

20

2

Frekwencja 95% – 99% (raz na semestr)

10

3

Brak punktów ujemnych w miesiącu (raz na miesiąc)

5

4

Punktualność brak spóźnień w miesiącu (raz na miesiąc)

5

5

Brak godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu (raz na miesiąc)

10

6

Solidne wypełnianie obowiązków dyżurnego (raz na semestr przy braku uwag o dyżurze)

10

7

Pochwała:

 • Nauczyciela
 • Dyrektora szkoły

10

20

Respektowanie zasad

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

1

Czynne przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności

15

2

Kultura osobista (przyznawane przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli) (raz na semestr)

0-10

Dbałość o honor i tradycje szkoły

1

Udział w Poczcie Sztandarowym

10

2

Godne reprezentowanie szkoły.

0-20

Dbałość o piękno mowy ojczystej

1

Dbałość o czystość języka ojczystego (brak uwag za wulgarne słownictwo) (raz w semestrze)

0-10

Praca na rzecz innych

1

Praca w organizacjach typu hospicjum, wolontariat itp. (poświadczone, raz na semestr)

0-30

2

Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu różnych akcji na terenie szkoły i poza szkołą (akcje charytatywne, akcja krwiodawstwa, WOŚP, akcje związane z ekologią itp.)

 • w ramach lekcji
 • poza lekcjami

0-20

10-40

3

Udział w działaniach na rzecz pracowni przedmiotowych.

5-10

4

Przygotowanie materiałów dydaktycznych na lekcję (referat ,krzyżówka, plansza itp.)

0-10

5

Zbiórka surowców wtórnych np. zbieranie nakrętek (min.50 szt.), raz w miesiącu

0-10

Dbałość o własny rozwój intelektualny i społeczny

1

Wkład pracy włożony w naukę, pilność (niezależnie od osiągniętych wyników, po zasięgnięciu opinii uczących) raz w semestrze

0-15

2

Pomoc koleżeńska (za każdy raz)

5

3

Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych - koła i zajęcia wyrównawcze (raz na semestr)

0-20

4

Udział w konkursie przedmiotowym wewnątrzszkolnym wymagającym wkładu pracy ucznia

Zajęcie I miejsca

Zajęcie II miejsca

Zajęcie III miejsca

Wyróżnienie

20

15

10

5

5

Udział w konkursie organizowanym przez Kuratorium:

 • Etap szkolny
 • Etap rejonowy
 • Etap wojewódzki
 • Laureat

10

50

80

100

6

Udział w konkursie organizowanym przez inną organizację lub instytucję:

 • Etap szkolny
 • Etap rejonowy
 • Etap wojewódzki

10

20

40

7

Udział w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych (drużynowe i indywidualne)

Zajęcie I miejsca

Zajęcie II miejsca

Zajęcie III miejsca

5

20

15

10

8

Reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych (drużynowych i indywidualnych)

Zajęcie I miejsca

Zajęcie II miejsca

Zajęcie III miejsca

10

50

40

30

9

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych uczeń może uzyskać max (100 pkt)

+ 50 pkt dodatkowo przyznane przez nauczyciela wf-u (raz na semestr)

max

(100 pkt)

Aktywność społeczna

1

Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (raz na semestr)

 • Przewodniczący
 • Zastępca
 • Skarbnik
 • Łącznik z biblioteką

0-15

0-10

0-15

0-10

2

Pełnienie funkcji (efektywne) w samorządzie szkolnym lub aktywna praca na rzecz szkoły (raz na semestr)

0-20

3

Organizowanie imprez klasowych i/lub szkolnych (występ, pomoc „na zapleczu”, przygotowanie pomocy, poczęstunku itp.) (każdorazowo)

0-10

4

Czynny udział w akademii szkolnej.

15

5

Opieka nad sprzętem nagłaśniającym lub multimedialnym na imprezach i/lub uroczystościach szkolnych (każdorazowo)

10

6

Przygotowanie gazetki klasowej i/lub szkolnej (każdorazowo)

0-10

7

Dekoracja szkoły.

0-10

Lp.

Działanie ucznia podlegające ocenie „NA MINUS”

Ilość pkt.

Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

1

Każde spóźnienie (3 dopuszczalne na semestr, za każde następne)

-2

2

Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna

 • pierwsze 20 godzin
 • każda następna godzina powyżej 20

-2

-5

3

Brak obuwia zamiennego (za każdy brak, raz na dzień)

-5

4

Niewypełnienie obowiązków dyżurnego (każdorazowo)

-2

5

Niewywiązywanie się z przydzielonych przez nauczyciela czynności dodatkowych

-5

6

Niewywiązywanie się z czynności dodatkowych, których uczeń podjął się z własnej inicjatywy

-5

7

Nieprzynoszenie w terminie korespondencji od wychowawcy, ankiet, zaświadczeń , deklaracji, książek do biblioteki ( każdorazowo)

-10

8

Opuszczanie szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw bez zgody nauczyciela

-10

9

Opuszczanie lekcji bez pozwolenia nauczyciela /indywidualnie/

-10

10

Ucieczka grupy z lekcji /każdy uczestnik/

-20

11

Kary statutowe:

 • Upomnienie wychowawcy
 • Nagana wychowawcy
 • Upomnienie dyrektora
 • Nagana dyrektora

-15

-20

-30

-40

Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

1

Korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń elektronicznych lub urządzeń rejestrujących i odtwarzających obraz lub dźwięk na lekcji (za każdym razem), nadal obowiązuje zarządzenie dyrektora /nauczyciel zabiera komórkę i umieszcza w sejfie do odbioru przez rodzica/.

do -10

2

Niszczenie mienia szkolnego.

-10 do -30

i usuwa

3

Niszczenie przedmiotów należących do innych osób

-20

4

Zaśmiecanie sali lekcyjnej lub korytarza szkolnego

-5 i sprząta

5

Przeszkadzanie na lekcji każdorazowo -5 pkt

-5

6

Odpisywanie zadań domowych (każdorazowo)

-10

7

Kłamstwo, oszukiwanie, plotka, oszczerstwo, obrażanie

-20

8

Brak tolerancji, brak poszanowania postawi poglądów innych

-10

9

Szykanowanie, prześladowanie innych w Internecie, na serwisach społecznościowych

-50

10

Umieszczanie niestosownych plików, zdjęć, informacji, filmów w sieci

-30 do -50

11

Fałszowanie dokumentów (np.: usprawiedliwień, zwolnień, podpisu, oceny itp.)

-40

12

Niewłaściwe zachowanie się wobec nauczycieli bądź pracowników szkoły

-20 do -50

13

Kradzież, wymuszanie pieniędzy lub jakiejkolwiek innej rzeczy

-100

Dbałość o honor i tradycje szkoły

1

Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych

-20

2

Brak munduru w dniu mundurowym (każdorazowo).

-10

3

Brak kultury osobistej i dyscypliny w trakcie uroczystości szkolnych, dyskotek, w czasie wyjść do kina, teatru, muzeum, w środkach lokomocji, na ulicy itp.

-10 do -50

Dbałość o piękno mowy ojczystej

1

Brak kultury słowa i taktownego uczestnictwa w dyskusji.

-10

2

Używanie wulgarnego słownictwa (każdorazowo)

-10

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

1

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły.

-10

2

Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad kolegami.

-50 do -100

3

Palenie papierosów (każdy raz, również osoby towarzyszące)

-50

4

Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów czy substancji

-50

5

Każdy przypadek użycia i/lub rozprowadzania na terenie szkoły środków odurzających, alkoholu, narkotyków

-200

 §16. Odpowiedzialność za realizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Gwarantami realizacji rozwiązań ujętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu są dyrekcja Szkoły i jej Rada Pedagogiczna.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.