Szkoła

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów

„Nagrody i kary stosowane wobec uczniów i tryb odwoływania się w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu” uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 27.02.2003 r.

 1. Rodzaje nagród:
  1. wyróżnienie:
   1. wobec klasy,
   2. na apelu,
   3. na zebraniu rodziców.
  2. za dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać:
   1. nagrodę rzeczową,
   2. wpis do „Złotej Księgi”,
   3. list pochwalny,
 2. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:
  1. upomnienie wobec zespołu klasowego,
  2. obniżenie oceny zachowania,
  3. nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców ucznia (w wypadkach poważniejszych wykroczeń),
  4. przeniesienie ucznia do innego oddziału,
  5. w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego uczeń może być zawieszony w czynnościach ucznia przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy do chwili podjęcia stosownej decyzji o ukaraniu ucznia przez Radę Pedagogiczną.
  6. skreślenie z listy uczniów na mocy uchwały Rady Pedagogicznej:
   1. w przypadku rażącego naruszenia zasad kulturalnego współżycia społeczności szkolnej,
   2. na wniosek wychowawcy w przypadku, gdy uczeń często opuszcza zajęcia i mimo upomnień i dwukrotnych pisemnych ostrzeżeń w dalszym ciągu nie chodzi do szkoły (ostrzeżenie wręcza rodzicom wychowawca w obecności ucznia).
  7. nie wyrażenie zgody przez Radę Pedagogiczną na powtarzanie klasy pierwszej, jeżeli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, do której uczeń został skierowany na miesiąc przed klasyfikacją, wydała opinię o niższych możliwościach ucznia niż wymagania w liceum.
 3. Szkoła każdorazowo informuje rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
 4. Uczeń ma prawo osobiście, za pośrednictwem samorządu uczniowskiego lub rodziców, zwrócić się do Rady Pedagogicznej z umotywowanym na piśmie wnioskiem o złagodzenie lub anulowanie kary.
ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.