Aktualności

  • Pedagog mgr Jolanta Górska
  • Psycholog mgr Andrzej Kurek

Godziny pracy pedagoga/psychologa

 Pedagog mgr Jolanta GórskaPsycholog mgr Andrzej Kurek
poniedziałek 12.00 - 17:00 09:00 - 13:00
wtorek 11:00 - 16:00 08:00 - 10:00
środa 08:00 - 13:00 11:00 - 16:00
czwartek 08:30 - 13:30 10:30 - 15:30
piątek 08:00 - 10:00 09:00 - 16:00

W dniu 27.04.2009 r. pani Monika Mazur, psycholog szkolny, zorganizowała spotkanie uczniów klas pierwszych z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Radomiu. Gość zapoznał młodzież z zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością prawną za popełnione czyny oraz udzielił informacji na temat postępowania sądowego w sprawach związanych z demoralizacją osób nieletnich. Poinformował także o roli kuratora sądowego oraz podstawowych zapisach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

 

 

Drodzy Rodzice

 

Chcemy poinformować Państwa, że nasza szkoła realizuje szkolny program profilaktyki. Jednym z elementów tego programu jest upowszechnianie edukacji prawnej i obywatelskiej w środowisku szkolnym. Realizując to zadanie pragniemy umożliwić Państwu zapoznanie się z treścią następujących aktów prawnych:

 

1.                Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - uchwalona w dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa.

 

2.                Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - określająca zasady przeciwdziałania narkomanii obejmujące działalność wychowawczą i zapobiegawczą, leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych, nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii, zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii, ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

3.                Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przyjmująca założenie, że życie obywateli w trzeźwości jest niezbędnym warunkiem moralnego i materialnego dobra Narodu. Zgodnie z jej zapisem organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania            i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

 

4.       Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ochronę zdrowia przed jego następstwami. Polityka zdrowotna, ekonomiczna i społeczna w tym zakresie obejmuje: ochronę praw niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, promocję zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu papierosów     i używania wyrobów tytoniowych, tworzenie warunków ekonomicznych i prawnych zachęcających do ograniczania używania tytoniu, informowanie o szkodliwości palenia tytoniu i zawartości substancji szkodliwych na opakowaniach wyrobów tytoniowych i reklamach, obniżanie norm dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od tytoniu.

 

5.                Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - opierająca się na zasadzie, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Ochrona zdrowia psychicznego polega na: promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej, kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu dyskryminacji.

 

6.                Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - mająca na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy  w rodzinie. Ustaw określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Ci spośród Państwa, którzy chcieliby zapoznać się z pełną treścią wymienionych ustaw lub uzyskać poradę w rozwiązaniu ewentualnych problemów, proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

Być może wydaje Ci się, że Twoje problemy są tak trudne, że ani Ty, ani tym bardziej inny człowiek nie jest w stanie pomóc Ci w ich rozwiązaniu. Może szukasz odpowiedzi na różne dręczące Cię pytania, zawiodłeś się na kimś bliskim, nie możesz porozumiewać się z innymi ludźmi albo czujesz się samotny i uważasz, że wszystko, co robisz, jest bez sensu.

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica bierze aktywny udział w realizacji programu BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA, który ma na celu wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły oraz przebudowanie relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami a także zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz świadomości podmiotów życia szkoły w zakresie własnych praw i obowiązków. W ramach realizacji programu organizowane są spotkania młodzieży z prawnikiem, kuratorem sądowym, przedstawicielami władz samorządowych oraz funkcjonariuszami policji.

W klasach pierwszych został zrealizowany program profilaktyczny "Narkotyki albo życie".

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.