W ramach projektu "Przez kształcenie do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu” organizowane będą szkolenia skierowane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, szkolenia kończą się otrzymaniem świadectwa/zaświadczenia o ich ukończeniu. Rekrutacja trwa od 10-21.04.2017r. Dokumenty do pobrania w Pokoju nauczycielskim.

I. Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Zadanie 1 Typ 1a Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, VIII LO, IX LO, XI LO, ZSE, ZST, ZSP, ZSS

Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych skierowane jest do 169 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Program szkolenia powinien uwzględniać poniższe zagadnienia:

 1. włączanie umiejętności kluczowych do procesu dydaktycznego,
 2. integrowanie kompetencji informatycznych w zakres nauczania matematyki, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz języków,
 3. wprowadzanie do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych elementów motywacji związanych z podejmowaniem dodatkowych aktywności w tym zakresie przez dziewczęta, co będzie miało pozytywny wpływ na dokonywanie w przyszłości wyborów zawodowych bez względu na stereotypowe postrzeganie poszczególnych gałęzi wiedzy,
 4. wspomaganie uczniów osiągających słabe wyniki w przedmiotach z kompetencji kluczowych oraz w jaki sposób wspierać w rozwijaniu zainteresowań uczniów zdolnych,
 5. wykorzystywanie metod aktywizujących, w tym nowoczesnych metod pedagogicznych, komunikacji i umiejętności interpersonalnych,
 6. rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności u uczniów,
 7. interdyscyplinarne podejście do nauczania kompetencji kluczowych.

Szkolenie realizowane dla 10 grup (po około 17 osób w grupie), po 24 godziny dla każdej z grup.

W szkoleniu weźmie udział 169 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych, wskazanych przez Zamawiającego, uczących poniższych przedmiotów:

 1. język polski;
 2. języki obce;
 3. matematyka;
 4. geografia;
 5. biologia;
 6. fizyka;
 7. chemia;

W ramach szkolenia monitorowane będzie nabycie wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu nauczania kompetencji kluczowych, w tym właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

ETAP I – wszyscy nauczyciele zostaną objęci badaniem. Zostanie przeprowadzona ankieta badająca stan wyjściowy wiedzy i samooceny nauczycieli przez trenerów prowadzących szkolenia.

ETAP II – obejmie monitoring postępów nauczycieli prowadzony przez trenerów prowadzących szkolenie. Nauczyciele poprawią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania kompetencji kluczowych w ramach nauczanego przedmiotu (80% nauczycieli), poprawią swoje kompetencje z kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie (80% nauczycieli).

ETAP III – po zakończeniu wsparcia będzie ankieta badająca stan końcowy na podstawie kryteriów oceny z Etapu II.

ETAP IV – koordynator porówna uzyskane wyniki etapu III z przyjętymi wymaganiami z etapu II, po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Szkolenie będzie realizowane w szkołach, w pracowniach bezpłatnie udostępnionych przez Zamawiającego na ten cel.

II. Szkolenie z zakresu stosowania metody eksperymentu w nauczaniu.

Zadanie 4 Typ 2b Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych.

I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, IX LO, X LO, XI LO, ZST, ZSP

Szkolenie z zakresu stosowania metody eksperymentu w nauczaniu skierowane jest do 54 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych.

W szkoleniach zostaną uwzględnione następujące zagadnienia:

 1. metody pracy praktycznej i eksperymentalnej na lekcjach i zajęciach dodatkowych,
 2. doskonalenie umiejętności planowania badań, prowadzenia doświadczeń, a następnie interpretacji i prawidłowego omówienia wyników,
 3. umiejętność nadzorowania szkolnych projektów naukowych,
 4. jak rozwijać u uczniów zdolność twórczego i analitycznego myślenia oraz rozbudzić entuzjazm do zadań praktycznych,
 5. realizacja doświadczeń i obserwacji zalecanych w nowej podstawie programowej.

Szkolenie realizowane dla 5 grup tematycznych (maksymalnie 11 osób w grupie), po 20 godzin dla każdej z grup.

W szkoleniu weźmie udział 54 nauczyciel radomskich szkół ponadgimnazjalnych, wskazanych przez Zamawiającego, uczący poniższych przedmiotów:

 1. Matematyka;
 2. Geografia;
 3. Biologia;
 4. Fizyka;

W ramach szkolenia, trener prowadzący szkolenie przeprowadzi badanie kompetencji i umiejętności nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu w celu weryfikacji osiągniętych celów zadania i projektu.

Szkolenie będzie realizowane w szkołach, w pracowniach bezpłatnie udostępnionych przez Zamawiającego na ten cel.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

III. Szkolenie z zakresu włączania TIK w proces dydaktyczny.

Zadanie 7 Typ 3b Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, ZSE, ZST

Szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego skierowane jest do 120 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Program szkolenia powinien uwzględniać poniższe zagadnienia:

 1. narzędzia ICT wspomagające nauczanie,
 2. wykorzystanie wolnych licencji w pracy nauczyciela,
 3. komputer w pracy nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej,
 4. możliwości sieciowe w pracy szkoły,
 5. aplikacje wspomagające pracę nauczyciela,
 6. platforma edukacyjna w pracy nauczyciela.

W ramach szkolenia, trener prowadzący szkolenie przeprowadzi badanie kompetencji i umiejętności nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu w celu weryfikacji osiągniętych celów zadania i projektu.

Szkolenie realizowane w formie blended learning dla 24 grup (po 5 osób w grupie), po 40 godzin dla każdej z grup. W sumie zaplanowano 960 godzin.

Stacjonarna część szkolenia będzie realizowana w szkołach, w pracowniach komputerowych udostępnionych na ten cel.

W szkoleniu weźmie udział 120 nauczycieli wszystkich przedmiotów uczących w radomskich szkołach ponadgimnazjalnych, wskazanych przez Zamawiającego:

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

IV. Szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Zadanie 8 Typ 3b Program rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci

I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, ZSE, ZST

Szkolenie z zakresu administrowania sieciami i bezpieczeństwem w sieci skierowane jest do 16 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Program szkolenia powinien uwzględniać poniższe zagadnienia:

 1. pojęcie i ewolucja sieci,
 2. model referencyjny OSI,
 3. podstawy sieci,
 4. typy sieci,
 5. protokoły sieciowe,
 6. konfiguracja urządzeń do pracy w szkolnej sieci,
 7. konfiguracja i zabezpieczenie szkolnej sieci,
 8. przełączniki, routing, protokoły tasowania,
 9. sieci wirtualne VLAN.

W ramach szkolenia, trener prowadzący szkolenie przeprowadzi badanie kompetencji i umiejętności nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu w celu weryfikacji osiągniętych celów zadania i projektu.

Szkolenie będzie trwało 60 godzin w formie zajęć stacjonarnych dla 1 grupy szkoleniowej 16-osobowej.

Szkolenie będzie realizowane w szkołach, w pracowniach komputerowych udostępnionych na ten cel.

W szkoleniu weźmie udział 16 nauczycieli przedmiotów informatycznych uczących w radomskich szkołach ponadgimnazjalnych, wskazanych przez Zamawiającego:

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

V. Szkolenie z zakresu algorytmiki lub programowania.

Zadanie 9 Typ 3d Program rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania - kurs szkoleniowy dla nauczycieli informatyki i matematyki

I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, ZSE, ZST

Szkolenie z zakresu algorytmiki lub programowania skierowane jest do 32 nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Szkolenie będzie trwało 150 godzin w formie zajęć stacjonarnych dla każdej grupy szkoleniowej 16-osobowej. W sumie zaplanowano 300 godzin.

Program szkolenia (150h) dla pierwszej grupy powinien uwzględniać poniższe zagadnienia:

 1. I.algorytmika w szkole ponadgimnazjalnej:
 1. nauczanie programowania przez matematykę,
 2. rozwijanie wyobraźni i kreatywności – myślenie matematyczne;

Program szkolenia (150h) dla drugiej grupy powinien uwzględniać poniższe zagadnienia:

 1. II.podstawy programowania:
 1. jak w atrakcyjny i przyjazny sposób nauczać programowania w szkole ponadgimnazjalnej,
 2. teoretyczne i praktyczne aspekty programowania,
 3. nauka wybranych języków programowania.

W ramach szkolenia, trener prowadzący szkolenie przeprowadzi badanie kompetencji i umiejętności nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu w celu weryfikacji osiągniętych celów zadania i projektu.

Szkolenie będzie realizowane w szkołach, w pracowniach komputerowych udostępnionych na ten cel.

W szkoleniu weźmie udział 32 nauczycieli matematyki i informatyki uczących w radomskich szkołach ponadgimnazjalnych, wskazanych przez Zamawiającego:

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.