Nadrzędna kategoria: Aktualności Izabela Krzychowicz

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego.

NOWA FORMUŁA

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

 do kogo składa?do kiedy? (deklaracja wstępna)do kiedy? (deklaracja ostateczna)deklaracja (załącznik)
A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. do 7 lutego 2018 r. ___1a___
B. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017; absolwent, który ukończył technikum lub szkołę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2018 r. ___1a___
C. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, i absolwent technikum, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE do dyrektora szkoły macierzystej --- do 31 grudnia 2017 r. ___1a___
+
___2___
D. Absolwent, który ukończył liceum ogólnokształcące w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, lub absolwent, który ukończył technikum w roku 2015/2016 lub 2016/2017, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
E. Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
F. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
G. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1c___

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem deklaracją:

STARA FORMUŁA

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

 do kogo składa?do kiedy? (deklaracja wstępna)do kiedy? (deklaracja ostateczna)deklaracja (załącznik)
A. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2018 r. ___1d_S___
B. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE do dyrektora szkoły macierzystej --- do 31 grudnia 2017 r. ___1d_S___
+
___2___
C. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, oraz osoba, która w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej ukończyła LO na podstawie egzaminów eksternistycznych do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1e_S___

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem
deklaracją:

Załączniki w wersji PDF 

Załączniki w wersji Word